Actueel

 1. Kwaliteit, disciplinering en sturing

  25 maart 2014

  Vorig jaar heb ik Lia de Vos bijgestaan bij de redactie van haar proefschrift ‘Kwaliteit, disciplinering en sturing’, een historisch sociologisch onderzoek naar kwaliteitsontwikkeling in de ziekenhuiszorg. Het proefschrift onderzoekt hoe veranderingen in de vormgeving van kwaliteit van de ziekenhuiszorg tot stand zijn gekomen en welke factoren deze veranderingen hebben beïnvloed. Ik heb de belangrijkste hoofdstukken zorgvuldig geredigeerd en Lia gewezen op onduidelijkheden. Ook heb ik een lijst met schrijftips voor haar gemaakt, zodat zij zelf de andere hoofdstukken kon verhelderen en bijschaven. In de loop der tijd is haar schrijfstijl dan ook aanzienlijk verbeterd.
  15 mei 2014 gaat Lia promoveren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna gaan we bekijken hoe we onze vruchtbare samenwerking een nieuwe invulling kunnen geven.


 2. Op naar 2022! Drie scenario’s voor wijkgerichte zorg en ondersteuning

  10 februari 2014

  Samen met Annemiek Goris en Floor de Jong heb ik – op basis van een trendanalyse – voor Vilans drie toekomstscenario’s ontwikkeld voor het wijkgericht werken met de nieuwe WMO, WLZ en ZVW. In ieder scenario is een andere partij initiatiefrijk: de gemeente (De gemeente aan zet), de aanbieders van wonen, welzijn en zorg (De gouden driehoek) of de burgers (Do it ourselves).
  Met deze scenarioset nodigt Vilans alle spelers in het veld, en in het bijzonder de gemeenten, uit om zich in de wereld van 2022 te verplaatsen, en na te denken over wat de kansen en implicaties zijn voor de eigen koers. Zodat zij nu keuzes kunnen maken, die we in de toekomst nodig hebben. Er is ook een quickscan gemaakt waarmee kan worden bepaald in welk scenario uw gemeente het beste past.


 3. Zorgstandaard Kanker

  28 januari 2014

  Vorig jaar zomer heb ik een conceptversie van de Zorgstandaard Kanker geredigeerd. In 2011 bewerkte ik al een conceptversie van de Zorgstandaard Dementie. Doel van de Zorgstandaard Kanker is het bieden van een kader voor optimale kwaliteit van de oncologische zorg. Dit gebeurt door het vastleggen van afspraken tussen patiëntenorganisaties en beroepsgroepen over de inhoud, organisatie en kwaliteit van de oncologische zorg. De Zorgstandaard Kanker is als een kerstboom met ballen en slingers. De stam en de takken zijn de zorgstandaard. Richtlijnen, zorgpaden, opleidingen en samenwerkingsafspraken vormen de versiering.
  De conceptversie van de Zorgstandaard Kanker was opgesteld door de werkgroepen Inhoud & Organisatie en Zelfmanagement & Individueel Zorgplan. Het geredigeerde concept is voorgelegd aan patiënten- en beroepsorganisaties, waarna de commentaren zijn verwerkt in een definitieve versie. Deze is eind 2013 voorgelegd aan de twee werkgroepen en de stuurgroep. Daarna volgt autorisatie door de patiënten- en beroepsorganisaties.


 4. Toekomstbeelden verzekerd zorgpakket 2018

  23 januari 2014

  Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en STG/HMF organiseerden een toekomsttraject met burgergroepen over de actuele vraag “Wanneer vindt u voor uzelf een kleiner zorgpakket nu en in de toekomst acceptabel?”. Tijdens een Klankborddiner op 13 mei 2013 werden drie scenario’s bediscussieerd. Ik maakte van deze gedachtewisseling het verslag.
  De resultaten van de gesprekken zijn samen met aanvullend onderzoek opgenomen in het eindrapport ‘Toekomstbeelden van het verzekerd zorgpakket 2018′.
  Uitgangspunt van de toekomstbeelden is dat er in het verzekerd zorgpakket in 2018 scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De scenario’s vormen een ‘gedachte-experiment’ over de mogelijke consequenties van bepaalde keuzes voor een kleiner of ander zorgpakket. Door alvast een stap in de toekomst te zetten en te kijken wat er dan wel of niet mogelijk is, kunnen deze beelden bijdragen aan een maatschappelijke dialoog over de toekomst van het verzekerd zorgpakket.


 5. Dilemma’s rond de DSM-5 in de dagelijkse praktijk

  28 augustus 2013

  Op 21 maart organiseerden Van Der Hoef & Partners voor professionals en bestuurders in de GGZ een groot congres over de dilemma’s rond de nieuwe versie van de DSM, het internationale classificatiesysteem voor psychische stoornissen.
  Op dit eerste D!SCURA congres werd de nog te publiceren DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) belicht en besproken vanuit de perspectieven van (klinisch) psychologen, psychiaters, epidemiologen, opleiders, bestuurders, zorgverzekeraars en patiënten.
  De boeiende en leerzame presentaties, dikwijls met een historisch perspectief, hebben verwarring opgehelderd, misverstanden uit de weggeruimd en het onderling begrip vergroot. Het glas is meer halfvol dan halfleeg. De DSM is nog niet compleet en perfect, maar heeft grote voordelen, naast belangrijke risico’s. We moeten niet het kind met het badwater weggooien, maar wel waken voor onoordeelkundig gebruik (met als ongewenst gevolg medicalisering en etikettering).
  Alle sprekers komen aan het woord in mijn uitgebreide verslag dat werd gepubliceerd op de website van D!SCURA.