Zorgstandaard Dementie

20 september 2011

In de zomermaanden heb ik – tot tevredenheid van opdrachtgever Vilans – tien bouwstenen voor de Zorgstandaard Dementie (ZSD) ingrijpend bewerkt en geredigeerd tot een toegankelijk en goed leesbaar document. Vier werkgroepen van professionals, die nauw betrokken zijn bij de regionale ketenzorg voor mensen met dementie, hadden – ieder vanuit hun eigen invalshoek – de concept bouwstenen opgesteld.
Mijn talent voor verhelderen en verbinden kwam goed van pas om van alle losse, onaffe en met elkaar overlappende onderdelen één samenhangend geheel te maken, dat ook nog past in het model voor de zorgstandaarden dat ZonMw heeft opgesteld.
Doel is te komen tot vaste normen voor dementiezorg. Doordat de persoon met dementie geleidelijk de regie over het eigen leven verliest, verschilt de multidisciplinaire ketenzorg bij dementie van die bij andere chronische aandoeningen, zoals diabetes of COPD. Vanaf de diagnose tot en met de nazorg na overlijden speelt de casemanager voor de persoon met dementie en diens naasten een cruciale rol.
Klik hier voor meer informatie